به تنها تير تركش آزمون تلختان را اينك آماده – آرش كمانگير به همراه تصاويرى از خيزش آزاديخواهى ايران

توسط sight

روزگاري بود؛
روزگار تلخ و تاري بود.


بخت ما چون روي بد خواهان ما تيره.
دشمنان برجان ما چيره.
شهرِ سيلي خورده هذيان داشت؛


بر زبان بس داستان هاي پريشان داشت.
زندگي سرد و سيه چون سنگ؛روزِ بدنامي،روزگار ننگ.
غيرت اندر بندهاي بندگي پيچان؛عشق در بيماري دل مردگي بي جان.

فصل ها فصلِ زمستان شد،صحنه ي گلگشت ها گم شد، نشستن در شبستان
در شبستان هاي خاموشي،مي تراويد از گلِ انديشه ها عطر فراموشي.

ترس بود و بال هاي مرگ؛كس نمي جنبيد، چون بر شاخه برگ از برگ.
سنگر آزادگان خاموش؛خيمه گاه دشمنان پرجوش.

مرزهاي مُلك،همچو سرحدّات دامن گسترانديشه، بي سامان.
برج هاي شهر،همچو باروهاي دل، بشكسته و ويران.دشمنان بگذشته از سرحدّ و از باور…

هيچ سينه كينه اي در بر نمي اندوخت.هيچ دل مهري نمي ورزيد.
هيچ كس دستي به سوي كس نمي آورد.هيچ كس در روي ديگر كس نمي خنديد.

 

باغ هاي آرزو بي برگ؛آسمان اشك ها پربار.گرم رو آزادگان در بند؛
روسپي نامردمان در كار…

انجمن ها كرد دشمن؛رايزن ها گردِ هم آورد دشمن؛
تا به تدبيري كه در ناپاك دل دارند،

هم به دست ما شكستِ ما برانديشند.


نازك انديشان شان، بي شرم،-كه مباداشان دگر روزِ بهي در چشم،-
يافتند آخر فسوني را كه مي جستند…
چشم ها با وحشتي در چشم خانه
هر طرف را جست وجو مي كرد؛وين خبر را هر دهاني زيرِ گوشي بازگو مي كرد.

« آخرين فرمان، آخرين تحقير…
مرز را پروازِ تيري مي دهد سامان!گر به نزديكي فرود آيد،خانه هامان تنگ،آرزومان كور…
ور بپرّد دور،تا كجا؟ … تا چند؟ …
آه! … كو بازوي پولادين و كو سرپنجه ي ايمان؟»

هر دهاني اين خبر را بازگو مي كرد؛چشم ها،‌بي گفت و گويي،هر طرف را جست و جو مي كرد.»

پيرمرد، اندوهگين، دستي به ديگر دست مي ساييد.از ميان دره هاي دور، گرگي خسته مي ناليد.برف روي برف مي باريد.باد بالش را به پشتِ شيشه مي ماليد.

« صبح مي آمد – پيرمرد آرام كرد آغاز، -پيشِ روي لشكر دشمن سپاهِ دوست؛دشت نه، دريايي از سرباز…

آسمان الماسِ اخترهاي خود را داده بود از دست
بي نفس مي شد سياهي در دهان صبح؛باد پر مي ريخت روي دشت باز دامن البرز.

لشكر ايرانيان در اضطرابي سخت دردآور،دو دو و سه سه به پچ پچ گرد يكديگر؛كودكان بر بام،دختران بنشسته بر روزن،مادران غمگين كنارِ در.

كم كَمَك در اوج آمد پچ پچ خفته.خلق، چون بحري برآشفته،
به جوش آمد؛خروشان شد؛به موج افتاد؛


برش بگرفت و مردي چون صدف
از سينه بيرون داد.

« منم آرش، –
چنين آغاز كرد آن مرد با دشمن؛ –
منم آرش، سپاهي مردي آزاده،
به تنها تير تركش آزمون تلختان را
اينك آماده.

مجوييدم نسب، -فرزند رنج و كار؛گريزان چون شهاب از شب،چو صبح آماده ي ديدار.

مبارك باد آن جامه كه اندر رزم پوشندش؛گوارا باد آن باده كه اندر فتح نوشندش.
شما را باده و جامه گوارا و مبارك باد!دلم را در ميان دست مي گيرم و مي افشارمش در چنگ، -دل، اين جام پر از كينِ پر از خون را؛دل، اين بي تاب خشم آهنگ…

كه تا نوشم به نامِ فتح تان در بزم؛كه تا كوبم به جام قلب تان در رزم!كه جامِ كينه از سنگ است.به بزم ما و رزم ما، سبو و سنگ را جنگ است.درين پيكار،در اين كار،دل خلقي است درمشتم،
اميد مردمي خاموش هم پشتم.

كمان كهكشان در دست،كمان داري كمان گيرم.شهاب تيزرو تيرم؛
ستيغ سربلند كوه مأوايم؛به چشم آفتاب تازه رس جايم.مرا تير است آتش پر؛
مرا باد است فرمان بر.

زمين مي داند اين را، آسمان ها نيز،كه تن بي عيب و جان پاك است.نه نيرنگي به كار من، نه افسوني؛نه ترسي در سرم، نه در دلم باك است.»

درنگ آورد و يك دم شد به لب خاموش.نفس در سينه ها بي تاب مي زد جوش.

« ز پيشم مرگ،نقابي سهمگين بر چهره، مي آيد.به هر گام هراس افكن،مرا با ديده ي خون بار مي پايد.به بال كركسان گرد سرم پرواز مي گيرد،به راهم مي نشيند، راه مي بندد؛به رويم سرد مي خندد؛به كوه و دره مي ريزد طنين زهرخندش را،و بازش باز مي گيرد.

دلم از مرگ بي زار است؛
كه مرگ اهرمن خو آدمي خوار است.


ولي، آن دم كه ز اندوهان روانِ زندگي تار است؛ولي، آن دم كه نيكي و بدي را گاه پيكار است؛فرو رفتن به كام مرگ شيرين است.همان بايسته ي آزادگي اين است.

هزاران چشم گويا و لب خاموش مرا پيك اميد خويش مي داند.هزاران دست لرزان و دل پرجوش گهي مي گيردم، گه پيش مي راند.

پيش مي آيم.دل و جان را به زيورهاي انساني مي آرايم.به نيرويي كه دارد زندگي در چشم و در لبخند،نقاب از چهره ي ترس آفرين مرگ خواهم كند.»

نيايش را، دو زانو بر زمين بنهاد.به سوي قله ها دستان ز هم بگشاد؛
« برآ، اي آفتاب، اي توشه ي امّيد!برآ، اي خوشه ي خورشيد!تو جوشان چشمه اي، من تشنه اي بي تاب.برآ، سرريز كن، تا جان شود سيراب.چو پا در كام مرگي تندخو دارم،


چو در دل جنگ با اهريمني پرخاش جو دارم،

به موج روشنايي شست و شو خواهم؛

 

ز گل برگ تو، اي زرينه گل، من رنگ و بو خواهم.

شما، اي قله هاي سركش خاموش،
كه پيشاني به تندرهاي سهم انگيز مي ساييد،كه بر ايوان شب داريد چشم انداز رؤيايي،كه سيمين پايه هاي روز زرين را به روي شانه مي كوبيد،كه ابر آتشين را در پناه خويش مي گيريد؛غرور و سربلندي هم شما را باد!اميدم را برافرازيد،چو پرچم ها كه از باد سحرگاهان به سر داريد.غرورم را نگه داريد،
به سان آن پلنگاني كه در كوه و كمر داريد.»

زمين خاموش بود و آسمان خاموش.تو گويي اين جهان را بود با گفتار آرش گوش.به يال كوه ها لغزيد كم كم پنجه ي خورشيد.هزاران نيزه ي زرّين به چشم آسمان پاشيد.
نظر افكند آرش سوي شهر، آرام.

كودكان بر بام؛دختران بنشسته بر روزن؛


مادران غمگين كنار در؛


مردها در راه.سرود بي كلامي،‌ با غمي جان كاه،ز چشمان بر همي شد با نسيم صبح دم هم راه.كدامين نغمه مي ريزد،

كدام آهنگ آيا مي تواند ساخت،طنين گام هاي استواري را كه سوي نيستي مردانه مي رفتند؟

 

طنين گام هايي را كه آگاهانه مي رفتند؟

دشمنانش، در سكوتي ريشخند آميز،راه وا كردند.

كودكان از بام ها او را صدا كردند،مادران او را دعا كردند.پيرمردان چشم گرداندند.دختران، بفشرده گردن بندها در مشت،
همرهِ او قدرت عشق و وفا كردند.

آرش، امّا همچنان خاموش،از شكاف دامن البرز بالا رفت.وز پي او،پرده هاي اشك پي در پي فرود آمد.»

بست يك دم چشم هايش را عمو نوروز،خنده بر لب، غرقه در رؤيا.كودكان، با ديدگان خسته و پي جو،در شگفت از پهلواني ها.شعله هاي كوره در پرواز،باد در غوغا.

« شام گاهان،
راه جوياني كه مي جستند آرش را به روي قله ها، پي گير،بازگرديدند،بي نشان از پيكر آرش،با كمان و تركشي بي تير.آري، آري، جان خود در تير كرد آرش.
كار صدها صد هزاران تيغه ي شمشير كرد آرش.

تير آرش را سواراني كه مي راندند بر جيحون،به ديگر نيم روزي از پي آن روز،نشسته بر تناور ساق گردويي فرو ديدند.و آنجا را،‌ از آن پس،مرزِ ايران شهر و توران بازناميدند.

آفتاب،در گريز بي شتاب خويش،سال ها بر بام دنيا پا كشان سر زد.

ماهتاب،بي نصيب از شبروي هايش، همه خاموش،در دل هر كوي و هر برزن،سر به هر ايوان و هر در زد.آفتاب و ماه را درگشت
سال ها بگذشت.سال ها و باز،درتمام پهنه ي البرز،وين سراسر قله ي مغموم و خاموشي كه مي بينيد،وندرون دره هاي برف آلودي كه مي دانيد،رهگذرهايي كه شب در راه مي مانندنام آرش را پياپي در دل كهسار مي خوانند،و نياز خويش مي خواهند.
با دهان سنگ هاي كوه آرش مي دهد پاسخ.مي كندشان از فراز و از نشيب جاده ها آگاه؛مي دهد اميد،مي نمايد راه.»

 

پ.ن.1 – شعر سياوش كسرايي كه بخشهايي از آن را بدليل كاستن از متن حذف كردم . متن كامل شعر را دراين آدرس دنبال كنيد .http://www.maniha.com/archive/farahandoz.arash.htm

پ.ن.2 – ايده و انتخاب بسياري از تصاوير از دوست عزيزي در فرند فيد بوده است كه لطف ايشان شامل حال من شد :http://friendfeed.com/youlio

Advertisements

3 Responses to “به تنها تير تركش آزمون تلختان را اينك آماده – آرش كمانگير به همراه تصاويرى از خيزش آزاديخواهى ايران”

 1. مطمئنا در این مدت به دوستان ثابت شده است که اگر سالها مقالات زیبا بنویسند و حرفهای قشنگ بزنند اما اگر به گوش عامه مردم نرسد کاری بیهوده خواهد بود. از کارهای اساسی تشکیل گروه های اجتماعی واقعی و پخش اعلامیه که بگذریم، اطلاع رسانی در اینترنت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای غلبه بر مشکل فیلترینگ سایت های اطلاع رسانی جنبش سبز، لازم است هر ایرانی برای خودش یک فیلترشکن شخصی داشته باشد و آنرا با دوستانش مشترکا مورد بهره برداری قرار دهد.

  سخاوتمند باشید!
  بسیاری از ایرانیان در بند فیلترینگ اینترنت هستند و به اخبار داغ و تازه دسترسی ندارند. به فکر دیگران هم باشید. اندکی پول خرج کرده و یک هاست و دامین بخرید و اسکریپت های بهینه شده برای عبور از فیلتزینگ را روی آن نصب کنید و فیلترشکن شخصی خود را تقدیم دوستانتان کنید:
  – [دانلود] 6 اسکريپت فیلترشکن بهینه شده جدید، مخصوص نصب بر روی هاست (Zip)

  – [دانلود] روش های عبور از فیلترینگ اینترنت و غلبه بر پارازیت ماهواره (PDF)

  لطفا این دو فایل را برای دوستان خود ایمیل کنید یا در وبلاگ خود منتشر کنید

 2. این کارتان را برای 50 نفر فرستادم

Trackbacks

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: