Archive for اکتبر, 2010

اکتبر 31, 2010

راه سومى بايد: سكولارهاى وطن دوست، متحد شويد

توسط sight

حكومت دينى و دين حكومتى، ساختارى معيوب است كه چون عقربى بر وطن افتاده. خطر در كمين كشور است. كشور درگير با خطر است. خطر از دست دادن نيروهاى انسانى و منابع طبيعى. خطر دادن امتيازاتى به كشورهاى ديگر كه ضرر آن تا سالها كه تو بخوان تا قرنها بر وطن بماند. خطر تجزيه و از دست رفتن اعضاى اين پيكر عزيز. خطر فقر و فلاكت و در پيامد آن فساد و فحشا و فرو ريزي اخلاق و شرافت. خطر سقوط فرهنگ غني و بلند ايران.

 و اينهمه به سامان نخواهد شد مگر به همت آنان كه دين حكومتى و حكومت دينى را بر نمي‌تابند و راهى ديگر را مى‌جويند و مى‌پويند. راه سكولاريسم و دموكراسى مبتنى بر اراده ملت كه تنها از راى يكايك شهروندانش مشروعيت مى‌يابد. بايد متشكل شد. بايد متحد شد و بايد دعوت كرد و توجيه كرد و آگاه كرد و اطلاع رسانى نمود.

بايد متشكل شد. بايد متشكل شد. بايد متشكل شد.

اکتبر 30, 2010

ان باز حشيش زده است : در جهان دو قدرت است. ايران و آمريكا

توسط sight

او مشغول اراجيف است. مى‌گويد: البته تا 1404 اين معادله تغيير مى‌كند و ديگر ما حرف اول خواهيم بود. همچنين مى‌گويد: در اروپا و آمريكا انگيزه وجود ندارد اما در ايران همه مملو از اميد و انگيزه هستند

اکتبر 30, 2010

مى‌خواهى شورش نان راه بياندازى؟ بدم فلكت كنند پدر سوخته؟

توسط sight

يارانه را دولت حذف مى‌كند، قيمت را بازار بالا مى‌برد، چوبش را مردم مى‌خورند.

اين بگير و ببند امروز چه معنا و توجيهي دارد جز رجز خوانيهاى بلد الملك كه اول جو را مى‌سازد و بعد خودش جو گير مى‌شود.

آيا شامه سگان ولايت، بوى انقلاب، شورش، قيام، طغيان يا حق خواهى استشمام كرده است؟

آيا گوشهاى بلند خر اعظم، صداى خيزش مردم را شنيده است و احساس خطر بيش از پيش كرده است؟

آيا . . .

اکتبر 30, 2010

شورش نان، حقيقتى كه حكومت را به شدت به وحشت انداخته است

توسط sight

حضور پر رنگ نيروهاى امنيتي و نظامي از صبح امروز در سطح شهر تهران، حكايت از وحشت حكومت از شورش نان مى‌كند. شورشي قريب الوقوع كه به دليل افزايش بيكاري، فقر و گراني لجام گسيخته بسيار محتمل است. وقتي چيزي براي از دست دادن نداشته باشي، وقتى آينده اي سخت و مبهم و تاريك را در اين جامعه براي خود متصور باشي و وقتي در پرداخت اجاره بها و خرج مدرسه بچه ها و رخت و لباس و اين شكم بي صاحب در مانده باشي، مي‌فهمي كه شورش نان، شايد تنها راه باشد بر اين همه مصيبت.

وقتي بنز چند صد ميليوني از كنارت رد مي‌شود و آگهي خانه هاي چند صد متري و چند ميلياردي را در روزنامه مي‌بيني و از ترس زنگ صاحب خانه براي اجاره چند ماه عقب مانده، تلفنت را جواب ندهي، در سرت تصور شورش نان دوران خواهد كرد.

وقتي،‌شب از ترس بيدار بودن بچه ها و سنگيني نگاهشان به دستان خالي تو،‌تا دير وقت در خيابان پرسه بزني و در بيكاري خودت بسوزي، آرزو مي‌كني مسلسل پشت شيشه مال تو بود.(به ياد صمد و 24 ساعت خواب و بيداري)

وقتي همسرت از خالي بودن يخچال مي‌گويد و وقتي كيسه برنج خانه ات مدتهاست تبديل به آيه دق شده است، وقتي پيشخوان ميوه فروشي از خجالت سرخت مي كند و وقتي بچه هايت با رنگ پريده از كمبود غذايي، سراغ لباس ورزش مدرسه را از تو مي گيرند . . .

و اين حكومت بي شرم، همه را مي داند اما تنها به فكر مهار شورش نان از طريق زور و قهر است.

حكومت بيش از همه به محتمل بودن اين شورش باور دارد. اين سگان كه از صبح امروز در شهر رها كرده اند، گوياي ترس آنها است. شورش نان در راه است.

اکتبر 29, 2010

آقاى خامنه‌اى؛ سفر خوش گذشت؟ حالا آماده شو براى سفر آخرت!

توسط sight

سفر پر هزينه، بى حاصل و پر حاشيه سيد على خامنه‌اى به قم هم تمام شد و با كوله بارى خالى به پايتخت و تخت و بساط خود بازگشت. اعتبارى كه او در پى آن سكه ريخت و زر داد و زور زد، نه كه كسب نشد، بلكه با عدم دستيابى او به حداقلهاى مورد انتظار، به باور بسيارى ، از آنچه بود هم پايين تر و بنيان سلطانيش متزلل تر گرديد.

يك ميليون پوستر او بر و ديوار شهر كوبيده شد و پانصد هزار شاخه گلايل بر مسير او پژمرد. شهر قم تعطيل شد و حتي رييس مجلس هم كار و بار را رها كرد و دوان دوان بر ليسيدن كاسه او، همپا گرديد و مملكتي را در كما و كمايي بيش از آنچه بود فرو بردند تا تاج زرين ولايت بر سر نايب آقا امام زمان بگذارند و . . .

اما نشد كه نشد.

مشروعيت زايل شده سيد على خامنه‌اى و نظام ولايت، نه در قم باز خواهد گشت و نه در رم كه نه مناسبات داخلى بر مسير جور او خواهد گرديد و نه باج دادن هاي خارجي، دقيقه اي بر دوام ظلم حاكم خواهد افزود.

به سيد علي خامنه اي، شاد باش ميگويم بازگشتش را بر بساط و منقل خود و غم باد مي گويم بر عاقبتي كه بر خود ساخته است. آ سد علي، سفر خوش گذشت؟ حالا ديگر برو آماده شو كه سفرى ديگر در پيش است.

اکتبر 24, 2010

وعده داده بودند هدفمند مى‌كنند، اما همين طورى دارند مى‌كنندمان

توسط sight

يك شمشير داموكلس گرفته اند بالاى سرمان كه ناگهان قيمتها پر خواهد كشيد. بعد هى اجراى آنرا عقب مى‌اندازند. يعنى قرار است سرمان را بكنند زير آب. ما هم سرخوش از اينكه هنوز گه گاه سرمان را بالا مى‌اوريم و نفسى مى‌كشيم، دلخوشيم كه فعلا غرق نشده ايم و بگذار اين آخرين نفس را هم فرو بدهيم. دست و پايى مى‌زنيم و هر بار با گرانى غير هدفمند، قلپى آب مى‌خوريم و زير پايمان سست‌تر و انرژيمان تحليل رفته تر مى‌شود.

آقا شنا كن برو جلو ،‌برو تا به ساحل سلامت برسى، گور پدرشان با آن شمشير پلاستيكى بالاى سرمان. شنا كن. تو ميتوانى.

اکتبر 24, 2010

هر روز اين واقعيت قطعى‌تر مى‌شود:تنها راه نجات ايران، براندازى حكومت ملايان است

توسط sight

آنچه در روزها و شايد ماه‌هاى اخير به وضوح مشهود است، بازيابي تدريجي كودتاچيان و هيئت حاكمه از گذر اتلاف زمان است. يك روز ملت را به حذف يارانه ها مشغول مى‌كنند و بيم افزايش ناگهاني قيمت ها و اميد شورش نان، روز ديگر ملت را به نرخ برابري ارز درگير مي نمايند و روزي ديگر به شاخ و شانه كشيدن در عرصه جهان و هفته اي هم به سفر پر هزينه و البته بي ثمر سيد علي خامنه اي به قم.

همه اينها اما به باور اين حقير، خريدن زمان است تنها و تنها براي شبي بيشتر سر بر بالين حكومت گذاردن و البته اين گذر زمان، ضرري عميق براي هر دو سوي معادله دارد. از سويي حكومت با خريدن زمان، جنبش را از حالت اكتيو و پوياي خود مي اندازد و فاصله فعالان سياسي و اجتماعي را با توده مردم بيشتر مي كند و از سوي ديگر، همين خلا زماني موجب نهادينه شدن اعتراضات و افزايش جمعيت مخالفين خاموش مي گردد.

اما خلاصه اين نوشته مي خواهد به اين واقعيت سراپا حقيقي برسد كه فرصت هرگونه رفرم و اصلاح و تغيير مهره ها براي حكومت تمام شده است و هر روز اين مهم به ظهور نزديك تر مي گردد كه تنها راه نجات مام ميهن، براندازي كامل دستگاه حكومت ديني و يكسره كردن كار نظام ولايي است.

بايد اين باور را در مردم تقويت نمود كه خانه در حال فروريزي است و بزك ها و معاملات حكومت با جهان و حتي با مردم در داخل، ترفندي سياه است كه به همت پول آغشته به نفت و قدرت پادگاني حكومت، در حال اجراست.

نه بايد دل به اين فراز و نشيب ها و شل و سفت كردن ها بست و نه بايد به اميد روز موعود و يا منجي موعود نشست.

روز، امروز است و منجي ، تنها و تنها قدرت مردم است.

نافرماني مدني، تشكيل گروهها و نهاد هاي مردم پايه و صد البته افزايش اطلاع رساني و ايجاد پل هاي خبري و تحليلي، مي تواند سرعت اين پيروزي اين خيزش را افزايش دهد و خمودگي و به انتظار تغيير طبيعي فصول براي رسيدن به بهار نشستن مي تواند در بقاي اين حكومت سراپا ظلم و دروغ و ياوه بيافزايد.

اکتبر 22, 2010

بازگشت پر فخر آقا به تهران

توسط sight

خر نر بر خر نر بود، ديدي چه خبر بود؟

اکتبر 21, 2010

نتايج سفر بسيار مهم امام خامنه‌اى به قم

توسط sight

بر همگان اثبات شد كه خر همان خر است. نه بزك مى‌شود، نه اصلاح خواهد شد و نه در عمق خريتش تاثيرى خواهد پذيرفت. بايد او را و نظامش را و دين حكومتيش را و حكومت دينيش را توسط قدرت مردم- قدرت مردم- به آنجا فرستاد كه غرب با رنسانسش فرستاد.

و ديگر هيچ و هيچ و چيزى كم.

اکتبر 9, 2010

قيمت امروز دلار = يك خمينى + يك بيلاخ

توسط sight