Archive for ژانویه, 2013

ژانویه 27, 2013

پایان جاه طلبی های هسته ای نظام ملایان؟ انفجار در فردو!

توسط sight

امنیتی ترین فضای غنی سازی اتمی به گزارش DW  منفجر شده است و این خبر اگر صحت داشته باشد خبری بسیار مهم است. اینبار منتظر نشده اند که رهبر دیوانه جام زهر را سر بکشد و به نوعی آنرا از طریق یک سرم به او خورانده اند. انفجار در فردو که در پناه کوههای اطراف قم پناه گرفته و از نظرها مخفی شده است می تواند بنیانهای امنیتی و نظامی حکومت ملایان را زیر سوال ببرد و ترس را در دل آنان حتی در اتاق های خوابشان دوچندان کند. شبه دژمن از این پس سید علی را رها نخواهد کرد و فوبیای مرگبارش افزون خواهد شد.

پایان جاه طلبی های هسته ای حکومت ملایان اگر با شکست متحد قاتلی چون اسد توام شود، مرگ حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی را بسیار سهل و سریع خواهد ساخت. چنین باد.

ژانویه 16, 2013

مجلسی این چنین، استحقاقش رییس دولتی همین چنین است

توسط sight

امروز محمود احمدی نژاد به عنوان رییس دولت – و قطعا نه رییس جمهور- پا به مجلس حکومتی – و قطعا نه خانه ملت – گذارد و از در و دیوار گفت و دعای فرج و بیتی از تصنیف های معین خواننده و خداحافظ. برخی سعی کردند اعتراض نمایندگان را منعکس کنند و برخی هم به صدای محمود پرداختند اما به باورم این پدیده رفتن و گفتن ونشنیدن تنها در حکومت اسلامی و پارادوکس جمهوری اسلامی ممکن است که همه آنها از هر سمت و سو هر جهت چه مستاجران مجلس و چه میهمان نحسش، منتخبین و فرمانبران نظامی هستند که در راسش خود خدایی دیوانه حاکم است به نام سید علی خامنه ای و راهنمایی راه نابلد است و نوچه هایش می شوند همین عنتری های لوطی و جای دوست و دشمن نشان می دهند و معرکه ای می گیرند در خور نظام ولاییشان.

فقر و بیکاری توام شده است با بحرانهای بین المللی ایران و همزمان سرکوبها و خفقان و بی انگیزگی ملت و در همین زمان، رییس دولت به مجلس می رود و می گوید استحقاق ملت ایران بیش از اینهاست. تو بپرس که پس مسئول کیست و این دو قوه کجای کار ایستاده اند. هر که گناه را به گردن موجودات فضایی و موهوم و نفس دژمن می اندازد و خودشان بری و مبری از هر قصور و گناهی.

این است حال و روز نظام ولایی و اینانند کارگزاران این نظام. بیله دیگ، بیله چغندر!

ژانویه 11, 2013

جنتی از خاطرات دوران جوانیش می گوید:

توسط sight

شما یادتون نمیاد! قضیه سیب و گندم و این کس شعرا نبود. انگار همین دیروز بود که خداوند متعال، شیطان را به دلیل استفاده از لفظ ددمنیژژانه » انتخابات آزاد» از بهشت بیرون کرد. جلو ما جوانترها چنان ضایع شد که نگو!

ژانویه 6, 2013

تحقیق و تفحص قاصبان خانه ملت یا باور همان ملت؟ – ستار توسط سگان ولایت به قتل رسیده است

توسط sight

آنان که در خصوص قتل یکی از فرزندان این کشور تحقیق و تفحص می کنند، نماینده و وکیل آن ملت نیستند. اینان نمایندگان برگزیده رهبر خودکامه و شورای نگهبان ولایتند. حرف و سند و مدرک آنان تنها به کار تسکین عقده ها و ترسهای همان ولی فقیهشان می آید و هیچش ارتباطی با باور یک ملت با شعور ندارد. نسل و ملتی که در عصر حکومت ظالمانه سید علی خامنه ای زیست می کنند، می دانند و باور دارند که این فرزند کشور هم همچون بسیاری دیگر، مقتول حکومت توتالیتر مذهبی جمهوری اسلامی شده است. نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم!