Archive for دسامبر, 2014

دسامبر 9, 2014

پدر ملت ایران اگر این بی پدر است، بر چنین ملت و روح پدرش باید رید

توسط sight

2786897-4112340

عکس دیده شد در مراسم شانزده آذر امسال در دست به اصطلاح دانشجویی که از نگرانی پدر می گفت. خامنه ای؟ قلب پدر ناراحت است، قلب امت ناراحت است!

نمی دانم منظور او از پدر که بوده است. خامنه ای را اگر بگوید که قلبش ناراحت نیست و گویا پروستاتش در عذاب است از شدت دایورت کردن. خمینی را اگر بگوید که او اساسا قلب نداشت از کره گی. یادمان نرفته پاسخ هیچش را پس از بازگشت به وطن در واکنش احساسش. نمیدانم منظور آن دانشجوی محترم از پدر که بوده است اما اگر این بزرگواران را پدر خوانده است، به یاد میرزاده عشقی در دل می گویم:

بعد از این بر وطن و بوم و برش باید رید به چنین مجلس و بر کر و فرش باید رید
به حقیقت در عدل ار در این بام و بر است به چنین عدل و به دیوار و درش باید رید
آن‌که بگرفته از او تا کمر ایران را گه به مکافات الی تا کمرش باید رید
پدر ملت ایران اگر این بی پدر است بر چنین ملت و روح پدرش باید رید
دسامبر 6, 2014

شانزده آذر – تو در مقابل فردای خودت و کشورت مسئولی

توسط sight

انفعال جامعه، رمز پیروزی حکومت های تولیتر است. انفعال دانشجویان، مرگ جامعه است. دانشجویان نسل جوان و جویای جامعه هستند و اگر این قشر فرهیخته، وا بدهد و در برابر مسائل و مشکلات کشورش منفعل شود، وای بر آن جامعه و کشور.

چنین مباد و چنین نیست. باور دارم جمعیت جوان و پویای دانشجویی ایران، این بار هم می تواند چرت همه هموطنان را بپراند. می تواند با خواسته مشخص و روشن خود که آزادی و آبادی ایران است، راه را برای حرکتی نو باز کند. راهی باز کند تا سیل غمزده کشور، خروشان بر آن براند و سد حکومت ننگین اسلامی را بر کند. باور دارم به این نسل جوان. باور دارم به این نسل امروزی که سوار بر عظیم ترین گسل میان حاکمیت و ملت  است. گسل نسل و گسل دانش و فناوری روز.

دسامبر 4, 2014

شانزده آذر – دانشجویان می توانند بر آتش زیر خاکستر جامعه بدمند

توسط sight

این شعله گرفتنی است. این شعله نفهته در زیر خاکستر، باید که در گیرد. خاکستری از انفعال. انفعالی که حاکی از نبود اپوزیسیون متشکل، رهبری منسجم، سرکوب بی رحمانه حکومت و مشکلات عدیده اقتصادی است. این انفعال باید روزی و در نقطه ای بر چیده شود و به حرکت و سیالی در آید و چه جمعیتی بهتر از قشر فرهیخته جامعه، دانشجویان. کدام جمعیت است که این تعداد پایگاه در دست داشته باشد و این گستردگی را در سطح کشور به خود اختصاص داده باشد؟ خبر که بپیچد که مثلا در تعدادی از دانشگاهها، دانشجویان بسط نشسته اند و یا حضور اعتراضی پر رنگی داشته اند، به سرعت فرا گیر می شود و این فراگیری هم روح نو و تازه ای در جامعه می دمد و هم توان برخورد حکومت را به دلیل گستردگی کاهش می دهد. شانزده آذر در راه است. پلهای ارتباطی مجازی و خصوصا در تلفنهای همراه بسیار گسترده است و فرصت، فرصتی مناسب است برای اطلاع رسانی و همراهی طلبیدن. روزی باید این خشم نهفته در جامعه، چون جویی راه خود را از دل سنگ باز کند و بدانیم که اولین قطرات، نوید شکست این سد را می دهد.

دسامبر 3, 2014

چشم امید به دانشجویان و شانزده آذر – توقع انقلاب نیست؛ حضورتان را اثبات کنید

توسط sight

جوان و پویا. قشر الیت جامعه. تجمعی از جوانان پویا و نخبه جامعه. آیا این جامعه جوان می تواند در مقابل تاریخ و خودش، در مقابل اینهمه ظلم و تبعیض، در مقابل این فقر لعنتی و عمق بی کاری که گریبان مملکت را گرفته است، سکوت کند؟ آیا مجید توکلی ها در قشر امروز جامعه دانشجویی ایران هستند که فریاد بزنند مرگ بر استبداد و به خصوص استبداد امروز ایران به رهبری سید علی خامنه ای؟ آیا هستند هنوز جوانان مسئولی که تنها یک روز وایبر و واتس آپ را کنار بگذارند و حضور مدعی و متوقع خود را به رخ حاکمیت بکشند؟ چشم امید امروز ایران به دختران و پسرانش است و فرصت شانزده آذر، فرصتی ارزشمند است.