Archive for دسامبر 6th, 2014

دسامبر 6, 2014

شانزده آذر – تو در مقابل فردای خودت و کشورت مسئولی

توسط sight

انفعال جامعه، رمز پیروزی حکومت های تولیتر است. انفعال دانشجویان، مرگ جامعه است. دانشجویان نسل جوان و جویای جامعه هستند و اگر این قشر فرهیخته، وا بدهد و در برابر مسائل و مشکلات کشورش منفعل شود، وای بر آن جامعه و کشور.

چنین مباد و چنین نیست. باور دارم جمعیت جوان و پویای دانشجویی ایران، این بار هم می تواند چرت همه هموطنان را بپراند. می تواند با خواسته مشخص و روشن خود که آزادی و آبادی ایران است، راه را برای حرکتی نو باز کند. راهی باز کند تا سیل غمزده کشور، خروشان بر آن براند و سد حکومت ننگین اسلامی را بر کند. باور دارم به این نسل جوان. باور دارم به این نسل امروزی که سوار بر عظیم ترین گسل میان حاکمیت و ملت  است. گسل نسل و گسل دانش و فناوری روز.